•  صفحه اصلی
  • نشست رسانه ای گزارش اقدامات ستاد بین الملل دبیرخانه مشهد 2017
 22 آبان 1395  |  8

  نشست رسانه ای گزارش اقدامات ستاد بین الملل دبیرخانه مشهد 2017

با حضور ریاست نمایندگی وزارت خارجه در شمال و شرق کشور و ریاست نمایندگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی مشهد

Photo Name
Photo Name
Photo Name
Photo Name
Photo Name
Photo Name
Photo Name
Photo Name