•  صفحه اصلی
  • پنجمین جلسه شورای اطلاع رسانی ستاد پایتخت فرهنگی جهان اسلام
 30 دی 1395  |  18

  پنجمین جلسه شورای اطلاع رسانی ستاد پایتخت فرهنگی جهان اسلام

این جلسه در محل خبرگزاری جمهوری اسلامی خراسان رضوی برگزار شد.

Photo Name
Photo Name
Photo Name
Photo Name
Photo Name
Photo Name
Photo Name
Photo Name
Photo Name
Photo Name
Photo Name
Photo Name
Photo Name
Photo Name
Photo Name
Photo Name
Photo Name
Photo Name