•  صفحه اصلی
  • بازدید رییس امور فرهنگ، گردشگری و ورزش سازمان برنامه و بودجه کشور از دبیرخانه ستاد پایتخت فرهنگی جهان اسلام
 01 بهمن 1395  |  8

  بازدید رییس امور فرهنگ، گردشگری و ورزش سازمان برنامه و بودجه کشور از دبیرخانه ستاد پایتخت فرهنگی جهان اسلام

«رضا معصومی راد»: انتخاب مشهد به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام نشان دهنده ظرفیت های منحصر به فرد آن در عرصه جهانی است.

Photo Name
Photo Name
Photo Name
Photo Name
Photo Name
Photo Name
Photo Name
Photo Name