23 امرداد 1395  |  8

  پنجمین نشست شورای سیاست گذاری پایتخت فرهنگ اسلامی مشهد 2017

هم اندیشی روسای ستادهای شورای هماهنگی و برنامه ریزی و روسای کمیته های ویژه پایتخت فرهنگ اسلامی مشهد 2017