06 خرداد 1396  |  7

  دیدار هیات بلندپایه دبیرخانه پایتخت فرهنگی جهان اسلام با مقامات آیسسکو در رباط پایتخت مراکش

هیات بلندپایه دبیرخانه پایتخت فرهنگی جهان اسلام با مقامات آیسسکو در رباط پایتخت مراکش دیدار کرد.