دکتر غلامحسين يوسفي‌ استاد برجسته ادب پارسي

ابومسلم سردار خراسان، دیداری با اهل قلم، کاغذ زر، تحقیق درباره سعدی و شیوه‌های نقد ادبی از جمله آثار تصنیفی و ترجمه‌ای دکتر یوسفی است.

ادامه مطلب

حسن عمید مرد یادگاری های بزرگ و ارزشمند لغوی ایران

عمید مطالب خود را در جوانی در نشریه خراسان انتشار داد آن گاه به سال 1302 سردبیر هفته نامه صدای شرق شد. سپس خود مدیریت سالنامه خراسان را برعهده گرفت. به سال 1313 چاپ روزنامه طوس را در مشهد آغاز کرد که انتشار آن تا سال 1323 دنبال شد.

ادامه مطلب

ابوسعید ابوالخیر صوفی شاعر

ابوسعید ابوالخیر در میان عارفان مقامی بسیار ممتاز و استثنایی دارد و نام او با عرفان و شعر آمیختگی عمیقی یافته‌است. چندان که در بخش مهمی از شعر پارسی چهره او در کنار مولوی و خیام قرار می‌گیرد، بی آنکه خود شعر چندانی سروده باشد.

ادامه مطلب

شاعران و مختصات شعر خراسانی

معشوق در اشعار این دوره جایگاهی ندارد و فراقی بین عاشق و معشوق دیده نمی‌شود و عاشق همیشه به وصال رسیده است.

ادامه مطلب همه موارد