اخبار

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: فلسفه و حکمت اسلامی از مزیتهای ارتباطی برای تعامل با جهان غرب، شرق و جهان اسلام به شمار می رود که می توان به آن متکی شد.

اخبارویژه

فلسفه و حکمت اسلامی از مزیت های ارتباطی با جهان غرب و شرق است
صالحی:
دبیرخانه دائمی مجمع حکمت اسلامی ایجاد شود
 جهتگیری حوزه باید به سمت عقلگرایی باشد
آیت الله جوادی آملی:
نمایشگاه «ناشران جهان اسلام» برگزار می‌شود
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی:

آخرین تصاویر

آخرین ویدئوها